Streso pasireiškimas, dažniausi stresą sukeliantys veiksniai, distreso valdymas tarp Lietuvos apsaugos darbuotojų

SANTRAUKA

Reikšminiai žodžiai: stresas, stresą sukeliantis veiksnys, apsaugos darbuotojai, darbo aplinka.
Tyrimo tikslas. Ištirti streso pasireiškimą, dažniausius stresą sukeliančius veiksnius, distreso valdymą tarp Lietuvos apsaugos darbuotojų.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Darbas atliktas 2011 metų lapkričio–gruodžio mėnesiais. Tyrimas atliktas bendradarbiaujant su Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija. Tyrime vykdyta anketinė apklausa, naudotas autorių parengtas klausimynas. Tyrime dalyvavo 94 apsaugos darbuotojai. Duomenų analizei naudota SPSS (versija 20.0) kompiuterinė programa.

Tyrimo rezultatai. Stresas – dažnas reiškinys tarp apsaugos darbuotojų, daugiau nei 75 proc. tiriamųjų prisipažįsta jį jaučiantys. Vyraujantys stresoriai, jaučiami tarp daugiau negu 1/4 tiriamųjų: konfliktai darbo vietoje, užpuolimo pavojus, atsakomybė, per mažas darbo užmokestis, darbo vietos praradimo grėsmė ir blogas darbo organizavimas. Net daugiau nei trečdalis respondentų streso metu patiria įtampą, blogą nuotaiką, nerimą ir išsiblaškymą. Tiriamųjų nuomone, dažniausiai (net daugiau nei 75 proc.) sukeliamo streso darbe pasekmė yra pablogėję santykiai darbe, antroje vietoje – sveikatos sutrikimai – pasitaiko tik tarp 25,8 proc. Dažniausi streso įveikos būdai tarp Lietuvos apsaugos darbuotojų buvo sportas ir muzika.

Išvados. Darbą apsaugos sektoriuje veikia daug stiprių stresą sukeliančių veiksnių.

Pilną mokslinį straipsnį surasite mūsų svetainėje Straipsnių skyriuje.

Asociacija „Apsaugos verslo grupė“ (AVG) organizavo VIII-ąją Lietuvos asmens ir turto saugos specialistų konferenciją.

Lapkričio 7 dieną konferencijų centre „Karolina“ Vilniuje asociacija „Apsaugos verslo grupė“ (AVG) organizavo VIII-ąją konferenciją asmens ir turto saugos specialistams „Lietuvos asmens ir turto saugos rinkos aktualijos“.

AVG logo

Šios konferencijos tikslai – asmens ir turto paslaugų tendencijos, situacija po asmens ir turto rinkos pilno komercializavimo, mokestinė ir darbo laiko apskaita, apsaugos verslo dalyvių veiklos skaidrumas, darbuotojų edukacija, darbo rinka, Pabaltijo šalių patirties pasidalijimas, techninių, fizinių ir intelektualinių saugos naujovių pristatymas, saugos srityje dirbančių specialistų patirties ir žinių pasidalijimas.

Asociacija ,,Apsaugos verslo grupė“ glaudžiai bendradarbiauja su Policijos departamentu,  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybine darbo inspkecija ir kitomis institucijomis. Automobilių saugos komitetas pradėjo glaudžiai bendradarbiauti su draudimo bendrovėmis. Asociacija džiaugiasi bendradarbiaudama su Baltijos šalyse saugos srityje veikiančių šakinių asociacijų vadovais.

Bendradarbiavimas vyksta paslaugų standartizacijos, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir pripažinimo srityse, keičiamasi gerosiomis praktikomis. Bendradarbiaujama su Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija.

Konferencijoje pranešimus skaitė: Estijos saugos asociacijos prezidentas, specialistai iš Policijos departamento, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinės Darbo inspekcijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, ERGO Insurance SE Lietuvos filialo, UAB ,,Sareme” įmonės, Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentas, Žmogaus studijų centro atstovas. 

Konferencijos metu asociacija „Apsaugos verslo grupė“ paskelbė ir apdovanojo konkurso „METŲ INOVACIJA 2013“ įmones – nugalėtojus. Šis konkursas organizuojamas tarp asociacijos narių ir kitų įmonių, dirbančių apsaugos srityje.

Dėkojame pranešėjams už įdomius, aktualios, informatyvius pranešimus bei visiems dalyvavusiems konferencijoje.

Konferencijos pranešimai:

VIII-oji Lietuvos asmens ir turto saugos specialistų konferencija „Lietuvos asmens ir turto saugos rinkos aktualijos“

Akimirkos iš konferencijos

Bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo Universitetu

Birželio 12 d., trečiadienį, VDU rektorato rūmuose (K. Donelaičio g. 58) vyko posėdis, kurio metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija.

Sutartis buvo pasirašyta su Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija (LADA), siekiant plėtoti ir tobulinti bendradarbiavimą mokslo ir studijų procese. Vienas iš sutartyje numatytų tikslų – skatinti asociacijos darbuotojus studijuoti VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto vykdomoje verslo administravimo bakalauro studijų programoje (saugos valdymo specializacijoje).

VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka pastebėjo, kad saugumas yra plati sąvoka – jo užtikrinimui reikalingas platus išsilavinimas. „Saugumo užtikrinimas susijęs su daugeliu dalykų – socialinėmis, psichologinėmis žiniomis, vertybiniu suvokimu. Universitetas čia galėtų aktyviai dalyvauti. Ekonomikos ir vadybos fakulteto parengtos specializacijos būtų galimybė jūsų darbuotojams įsitraukti į VDU universitetinį gyvenimą ir atpažinti, kad mes esame saugūs tiek, kiek esame vidumi pasirengę tam saugumui“, – kalbėjo prof. Z. Lydeka.

LADA prezidentas Olegas Sitnikovas išreiškė viltį, kad VDU rengiama verslo administravimo programa (saugos valdymo specializacija) prisidės prie tinkamesnio apsaugos darbuotojų rengimo Lietuvoje. „Pastebėjome, kad šiandien apsaugos darbuotojai ruošiami netinkamai – yra tik kelių valandų apmokymai ir išduodamas ginklas. O tai išties pavojingas įrankis, galintis kelti grėsmę aplinkai. Nuo rudens startuos nauja studijų programa – manau, tai pakankamai įdomi specialybė ir iš jos tikimės gerų rezultatų. Joje nagrinėsime tokias temas kaip asmens apsauga, praktiniai parengimai, teisės pagrindai“, – programą pristatė O. Sitnikovas.

Bendrų tikslų vardan užmegztais ryšiais džiaugėsi ir VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas prof. Pranas Žukauskas. „Labai gražiai sutampa universiteto ir asociacijos interesai – reikia tuos žmones ruošti, mokyti. Tikiu, kad mūsų gretas papildys nauji studentai ir tas bendradarbiavimas neužges ilgus metus“, – sakė dekanas.

Apsaugos darbuotojams – unikali mokymo programa

Žinomas posakis, kad to, ka išmoksi, ant pečių nenešiosi, aktualus ir apsaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo srityje. Nusikalstamumas mūsų visuomenėje tebėra aktuali problema, su kuria įvairiausiais būdais bandoma kovoti, tad apsaugos darbuotojai kasdien vis dar akis į akį su tuo susiduria, o ju kvalifikacija ir kompetencija nulemia dažno nusikalstamo įvykio baigtį. Džiugina tai, kad jau trys absolventų – profesionalių apsaugos darbuotojų – laidos baigė unikalią apsaugos darbuotojų mokymo programą. Ju pasirengimą ir įgytas žinias ypač vertina tiek apsaugos kompanijų vadovai, tiek ir aukšto rango policijos pareigūnai.

Programos tikslas – parengti profesionalų apsaugos darbuotoją. 

2009 m. pirmą kartą Lietuvoje buvo pradėta mokyti apsaugos darbuotojus pagal mokymo programą, kurios tikslas – parengti darbuotojus, gebančius savarankiškai atlikti objektų, asmens ir turto apsaugą, palaikyti tvarką masiniuose renginiuose. Ši programa dėstoma VšI Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre, o viena iš jos iniciatorių buvo Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija. „Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacija siekia vienyti ir koordinuoti asociacijos narių žinias, veiksmus ir pastangas tobulinant ir plėtojant apsaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, skirti daug dėmesio apsaugos darbuotojų psichologiniam pasiruošimui, darbo kultūrai bei teikiamų paslaugų kokybei. Įgyvendindami šiuos tikslus ir prisidėjome prie unikalios apsaugos darbuotojų mokymo programos sukūrimo“, – sakė minėtos asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas.

Apsaugos darbuotojų programa susideda iš bendrųjų dalykų, tokių kaip civilinė sauga, ekonomikos bei verslo pagrindai, ir apsaugos darbuotojo specialybės dalykų – tai darbuotojų sauga ir sveikata, saugos raida, objektų apsauga, asmens ir turto apsauga, teisinės atsakomybės pagrindai, ugdymas karjerai. Pagal šią mokymo programą taip pat įgyjama žinių, kaip valdyti kritines situacijas, mokoma profesinės psichologijos, savigynos pagrindų, supažindinama su saugos įranga, ginklais. Programos dalyviai turi unikalią galimybę įgyti praktinių šaudymo įgūdžių šaudykloje. Be jau išvardytų disciplinų, per teorines paskaitas mokoma gaisrinės saugos, pirmosios medicinos pagalbos. Mokoma ir praktinių dalykų – vairavimo ypatingomis sąlygomis pagrindų, supažindinama su darbe naudojamomis informacinėmis technologijomis ir terminais užsienio kalba, atliekama gamybinė praktika. Praktika – tai puiki galimybė realiai susipažinti su darbo vieta, save išbandyti ir pademonstruoti sukauptas žinias bei įgūdžius. Dažnai ji atveria galimybių įsidarbinti. Be praktikos, apsaugos darbuotojų programoje besimokantys žmonės turi galimybę dalyvauti profesinėse savaitėse, kurių metu organizuojamos edukacinės-pažintinės ekskursijos į saugos tarnybas ir kitas panašia veikla užsiimančias įstaigas.

Į Lietuvos apsaugos darbuotojų mokymo programą įtraukti ir tokie dalykai kaip estetika, valstybinės kalbos kultūra bei specialybės kalba ir kūno kultūra. Visa mokymo programa trunka 2 480 valandų, iš kurių 1 025 valandos skiriamos teorijai, o 1 455 valandos – praktikai. „Šią mokymo programą vertinu puikiai: besimokantieji iš tikrųjų gauna naudingų žinių ir praktikos. Tokia programa labai reikalinga tiems, kurie turi keliolikos metų darbo apsaugos srityje patirtį, nes yra proga prisiminti tai, kas pamiršta, ir išmokti tokių dalykų, kurie dirbant šiandien itin aktualūs“, – teigė šią mokymų programą 2011 m. baigęs UAB „Eurocash1“ direktoriaus pavaduotojas Žilvinas Andrulis. Pasak jo, visi dalykai, kurie dėstomi unikalioje apsaugos darbuotojų mokymo programoje, naudingi ir vargu ar būtų galima sugalvoti, ko dar papildomai reikėtų mokyti. „Žmonės, kurie daug metų dirba apsaugos darbuotojo darbą, daug dalykų žino iš savo patirties, įvairių pasitaikiusių situacijų, tačiau tie, kurie tik dabar renkasi šią profesiją, gauna aukšto lygio žinių ir praktikos, o tai leidžia jiems tapti savo srities profesionalais“, – tvirtino Ž. Andrulis, kuris savo iniciatyva šiemet jau išsiuntė mokytis net 4 kompanijos darbuotojus. Siekiant diplomo, egzaminai privalomi. 
Asmenys, per dvejus metus baigę apsaugos darbuotojo mokymo programą, geba teikti objektų fizines, mechanines ir elektronines apsaugos paslaugas, moka saugoti fizinius ir juridinius asmenis ir jų turtą, atlikti inkasavimą, krovinių palydą ir apsaugą. Absolventai geba profesinėje veikloje leistinais būdais panaudoti fizinę prievartą, specialiąsias priemones ir šaunamuosius ginklus, siekiant apsaugoti fizinius ir juridinius asmenis nuo neteisėto kėsinimosi į jiems priklausantį turtą, asmens gyvybę ir sveikatą. Baigusieji mokymus pagal šią programą moka naudotis vaizdo stebėjimo, elektroninės apsaugos, įeigos kontrolės, gaisrinės saugos sistemų įranga bei priemonėmis.
Baigiant Lietuvos apsaugos darbuotojų mokymo programą, privaloma išlaikyti egzaminus. Tik juos išlaikiusiems asmenims įteikiami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išduodami profesinio mokymo diplomai. Be to, sudaryta galimybė įsigyti Tarptautinės švietimo asociacijos (International Education Society – IES) sertifikatus, kurie palengvina įsidarbinimą užsienyje. „Dabar dauguma Lietuvoje dirbančių apsaugos darbuotojų yra tik apmokyti pagal 52 valandų mokymo programą, stokoja žinių ir įgūdžių, todėl dažnai įsivelia į konfliktus su klientais, juos suima, pažeidžia teises. Džiaugiuosi, kad atsirado profesionali apsaugos darbuotoju mokymo programa, o joje daug dėmesio skiriama darbuotojų psichologiniam parengimui. Tie jauni žmonės, kurie dirbs pabaigę šią programą, tikimės, žinos savo pareigas, mokės konfliktus spręsti taikiai – fizinė jėga jiems bus tik blogiausiu atveju taikytina priemonė“, – teigė Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyriaus viršininkas Audrius Čiupala.

Tikslas – išugdyti profesionalus, kuriems nedvejodami galėtume patikėti saugoti savo gyvybę ir turtą.


„Apsaugos darbuotojas nėra sargas. Šia Lietuvos apsaugos darbuotojų mokymo programa mes siekiame kelti apsaugos darbuotojų kompetenciją, norime išugdyti šios srities profesionalus, kuriems nė nedvejodami galėtume patikėti saugoti savo gyvybę ir turtą“, – sakė Olegas Sitnikovas, kartu su kolegomis jau spėjęs išleisti net tris profesionalių apsaugos darbuotojų laidas. Pasak UAB „Rimi Lietuva“ apsaugos tarnybos vadovo Gintaro Aleknos, tokia mokymų programa naudinga ir reikalinga, o laiko galimybės leidžia įgyti daugiau žinių iš gerų specialistų. „Daug metų dirbu saugos tarnybose vadovaujamą darbą ir pats asmeniškai baigiau šią mokymo programą, todėl drąsiai galiu teigti, kad besimokydami šioje programoje apsaugos darbuotojai gali ne tik išklausyti kursą, bet ir diskutuoti su dėstytojais, į programą įtrauktos sritys, kurios reikalingiausios apsaugos darbuotojui. Aš asmeniškai rekomenduoju baigti šią programą tiek jauniems žmonėms, norintiems rinktis šią sritį, tiek jau dirbantiems tokį darbą, nes mokytis juk niekada nevėlu, o Lietuvoje daugiau net nelabai yra ir kur. Žinios, kurių galima gauti mokantis apsaugos darbuotojų mokymo programoje, yra neįkainojamos“, – savo nuomonę apie programą dėstė G. Alekna. Šiemet į apsaugos darbuotojų mokymo programą buvo priimta nauja laida, kuri po dvejų metų mokymų gaus Švietimo ir mokslo ministerijos išduodamus profesinio mokymo diplomus. Visi šie absolventai taps profesionaliais apsaugos darbuotojais. Šiandieniniame pasaulyje didžiausią vertę turi sukauptos žinios ir patirtis, o profesionalų atsiliepimai apie naująją mokymo programą tik dar kartą įrodo, kad pastangos ją kuriant nebuvo įdėtos veltui – jos kasmet duoda apčiuopiamų vaisių.

Tradicijos padeda pareigūnams tobulėti

Šiųmetų lapkričio 28 d. ir gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente vyko mokymai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams. Teorinių ir praktiniųužsiėmimų metu, kuriuos vedė Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas, buvo aiškinama kaip pareigūnai turėtų reaguoti įagresyviai nusiteikusių pažeidėjų veiksmus, fizinio kontakto metu konstruktyviai mąstyti ir spręsti konfliktą.Daug dėmesio skirta streso valdymui, su kuriuo aplinkosaugos darbuotojams bene kasdien tenka susidurti savo darbe.

Kad stresinių situacijų darbe netrūksta – tą žino kiekvienas pareigūnas. Tai ypač pastebima vykdant gyvosios gamtos apsaugos kontrolę. Pažeidėjai visais įmanomais būdais stengiasi išvengti atsakomybės, sulaikymo. Kiekvienu atveju atsiranda konfliktinė situacija, o sulaikomas pažeidėjas išsisukinėja kiek įmanydamas –pradedant akiplėšišku melu, gąsdinimais „aukštai sėdinčiais dėdėmis“, siūlymais atleisti iš darbo ar net fiziniu susidorojimu.

Benjaminas Burba

Šiais metais mokymuose pranešimą skaitė profesorius Benjaminas Burba iš Lietuvos sveikatos mokslųuniversiteto Psichiatrijos klinikos. Jo pranešimo tema buvo „Streso ir išskirtinių situacijų psichologija bei jų poveikis žmogui”. Anot profesoriaus, labai svarbu atpažinti stresą, sugebėti tinkamai jį vertinti, suvaldyti, sureaguoti, atpažinti streso liekamuosius reiškinius. „Žmonės, kurie patiria stresą jaučia baimes, nerimą, suserga depresija, juos ištinka potrauminiai streso sutrikimai, atsiranda somatinės ligos. Todėl reikėtųnebijoti kreiptis pagalbos į specialistus, negalvoti, jog tai yra silpnumo požymis. Aplinkosaugos darbuotojai patenka įrizikos grupę žmonių, kuriems darbo metu dažnai tenka atsidurti stresinėse situacijose“, – sakė Benjaminas Burba. Profesoriaus teigimu, yra būdų, kaip galima stresą įveikti. „Savigynos įgūdžių ugdymas, konsultacijos, relaksacinės treniruotės. Reikia nebijoti pripažinti, kad patiri stresą, tuomet bus galima kovoti su jo pasekmėmis“, – kalbėjo profesorius Benjaminas Burba, kuris mokymų metu aplinkosaugos darbuotojus ir supažindino su relaksacijos bei atsipalaidavimo metodais.

Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas užsiėmimuose aplinkosaugos darbuotojus stengėsi išmokyti konstruktyvaus mąstymo fizinio kontakto metu, dinaminio situacijų sprendimo, įvairių išsivadavimo technikų. „Aplinkosaugos darbuotojai buvo mokomi specialios judėjimo technikos ginantis nuo kelių užpuolikųprincipų. Pareigūnai praktikavosi, kaip fizinio kontakto metu naudoti „minkštą” techniką,veikiant įvairius jautrius kūno taškus, kaip saugiai kristi.

Mokymų dalyviai tobulino šaudymo įgūdžiusįvairių sistemų ginklais asociacijos šaudykloje. Kai kuriems, neturėjusiems šaudymo iš ginklųpatirties, tai buvo ypač įdomu. „Didžiausią įspūdį jiems paliko šaudymas iš neseniai šaudykloje pradėto naudoti pusiau automatinio ginklo „Heckler&Koch MP5A4.22LR“,- teigė Olegas Sitnikovas. Jo manymu, aplinkosaugos darbuotojai, tobulindami savo žinias ir įgūdžius, nuolatos mokydamiesi, gali iš tikrųjų padėti savo organizacijai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos, kelti savo kompetencijos lygį ir profesionaliai susidoroti su ekstremaliomis kasdieniame darbe atsiradusiomis situacijomis.
Prieš keletą metų prasidėjęs aplinkosaugininkų ir Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos bendradarbiavimas tampa gražia tradicija – šiemet įvyko jau ketvirti mokymai. Manome, kad ši tradicija neišnyks –jau numatytos gairės ateityje vyksiantiems užsiėmimams ir bendradarbiavimui .

Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas

Kompetentingas darbuotojas – sėkmingo verslo paslaptis

Šiais metais surengta VII Lietuvos asmens ir turto saugos specialistų konferencija „Apsaugos verslo aplinka Baltijos šalyse ir Europoje“. Joje itin aktualų pranešimą apie saugos darbuotojų kompetencijos svarbą ir jos ugdymą skaitė Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas.

Pasak pranešėjo, šiuolaikiniame pasaulyje pagrindiniai organizacijos plėtros ištekliai – ne kapitalas, darbo jėga ar gamtos ištekliai, o darbuotojai, jų žinios, gebėjimai, kvalifikacija, kitaip tariant, kompetencija. Darbuotojai, tobulindami savo žinias ir įgūdžius, nuolatos mokydamiesi, gali iš tikrųjų padėti savo organizacijai prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos ir išlikti konkurencingai rinkoje.

Konkurencijos valdomame verslo pasaulyje žmogiškojo veiksnio vertė labai išaugo: įmonės personalas vertinamas kaip svarbiausias išteklius ir sėkmingo verslo garantas. Kalbėdamas apie kompetenciją O. Sitnikovas pabrėžė, kad tai yra gebėjimas atlikti tam tikrą darbą (užduotį) tikroje ar įsivaizduojamoje situacijoje. Kompetenciją lemia mokymosi arba studijų metu įgytos žinios, įvairūs įgūdžiai. Jos kokybei įtakos turi darbuotojo sukaupta veiklos patirtis. Įvairių profesijų atstovų įgytą kompetenciją parodo jiems išduodami pažymėjimai, sertifikatai. Pasak Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidento, kompetencija ir kvalifikacija nėra vienas ir tas pats.

Kvalifikacija – tai įgaliotų valstybės institucijų pripažinta asmens turimų kompetencijų, reikalingų tam tikram darbui atlikti, visuma. Kvalifikacijos pripažinimas patvirtinamas valstybės reglamentuojamais diplomais bei pažymėjimais. Kiekvienas savo srities specialistas turėtų siekti kompetencijos savo darbe, nes kompetentingumas – tai efektyvi, kokybiška veikla ir akivaizdūs rezultatai, kurie tenkina šiai veiklai keliamus reikalavimus.

Kompetencijos pagrindas – asmens turimi gebėjimai, kvalifikacijos lygis bei sukaupta profesinė patirtis. O. Sitnikovo teigimu, kompetenciją sudaro penkios sudedamosios dalys: gabumai, asmeninės savybės, žinios, įgūdžiai ir elgsena. Žinios yra kompetencijos elementas, faktai apie aplinkinį pasaulį. Jos gali būti objektyvios (faktai), subjektyvios (estetinė atskiro žmogaus mintis) ir moralinės (bendros visuomenės norminės nuostatos). Žinios taip pat gali būti skirstomos į teorines ir praktines. Teorinės žinios – tai faktai, susiję su rezultatais, ryšiais, įtaka ir priklausomybe, atspindintys realybę. Praktinės žinios apima informaciją apie metodus, planavimą, procesus ir konkrečius atvejus.

Dar vienas iš O. Sitnikovo minėtų kompetencijos elementų yra žmogaus gebėjimas. Tai yra tam tikri intelektualinio ar fizinio pobūdžio veiksmai mokantis ar užsiimant praktine veikla. Mokėjimas – tai kompetencijos elementas, žmogaus gebėjimas remiantis taisyklėmis, instrukcijomis, technologijomis ir kt. atlikti tam tikrus intelektualinius ar fizinius veiksmus netipiškomis ir besikeičiančiomis sąlygomis. Įgūdis – tai dar vienas kompetencijos elementas, kai žmogus atlieka kokį nors veiksmą automatiškai, t. y. nebegalvodamas, kaip ir ką jis darys.

„Kompetencija reikalinga tam, kad specialistai mokytųsi. Tas, kas moko žmones, turi turėti sukaupęs didelį žinių ir įgūdžių bagažą. Svarbu nepakenkti kitam, nereikalauti to, ko jis dar nesugeba atlikti. Negalima peršokti iš pirmos klasės į penktą – turi būti atitinkama metodika, kad žmonės suprastų, kodėl jiems suteikiamos žinios yra svarbios ir kur jie galės jas panaudoti.

Kompetencija reikalinga ir besimokančiam, kad iš įvairių šaltinių gaudamas milžinišką kiekį informacijos, jis sugebėtų atsirinkti, kas svarbu ir reikalinga, o kas – ne“, – konferencijos dalyviams sakė Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas O.Sitnikovas. Jis išskyrė keletą kompetencijos rūšių. Viena iš jų yra fizinė kompetencija, kuri rodo fizinį žmogaus atsparumą, sveikatą, higienos įpročius, įvairių medicinos priemonių naudojimą sveikai gyvensenai išlaikyti.

Kita ne mažiau svarbi kompetencijos rūšis – intelektualinė, pasireiškianti sugebėjimu priimti racionalius sprendimus, susijusius su tam tikrais faktais, vadovaujantis logikos dėsniais. Darbuotojas, pasižymintis intelektualine kompetencija, geba įgyti žinių apie įvairias mokslo ir kultūros sritis, kurios žmogui yra aktualios, atskleidžia jo prigimties esmę.

Be minėtųjų, dar egzistuoja ir emocinė žmogaus kompetencija, kuri pasireiškia jo sugebėjimu sėkmingai išreikšti savo jausmus, nusiteikimus, spręsti emocines problemas. Jai būdingas emocinis pasitikėjimas savimi bei savo veikla.

Socialinė kompetencija parodo sugebėjimą bendrauti su savo kolegomis ir administracijos darbuotojais, meistriškumą ir socialinės elgsenos įgūdžius, lemiančius asmenybės elgesį iškilus konfliktinei situacijai. Ji pasireiškia gebėjimu valdyti darbo procesus, tinkamai atlikti pareigas ir suvokti atsakomybę už gaminamą produktą ar teikiamą paslaugą. Socialinei kompetencijai priskiriami ir žmogaus sugebėjimai susirasti darbą ir tinkamai prisistatyti darbdaviui, taip pat pilietinė savivoka.

Itin svarbi kompetencijų rūšis yra profesinė, kuriai būdingas sugebėjimas atlikti tam tikrus konkrečius darbus, tarnybines ar profesines pareigas. Ši kompetencijos dalis atsiskleidžia per individo profesinių žinių raišką bei įgūdžius vykdant kokias nors profesines užduotis.

O. Sitnikovas minėjo ir moralinę kompetenciją. Pasak jo, šia kompetencija pasižymintys žmonės vadovaujasi universaliais doro gyvenimo principais. Galiausiai ilgą kompetencijų sąrašą užbaigė religinė kompetencija, kuri pasireiškia individo išpažįstamomis tam tikros religijos vertybėmis, gyvenimo normomis, principais. Religinė žmogaus kompetencija nėra primityviai suvokiama kaip vien tik vaikščiojimas į bažnyčią, o realus gyvenimo būdas, pagrįstas bažnytinės bendruomenės vertybėmis.

„Profesinė ir socialinė kompetencijos yra svarbiausios apsaugos darbuotojui, nes jos užtikrina nepriekaištingai atliekamą darbą ir atsakomybę už savo veiksmus. Apsaugos darbuotojo samprata turi sietis su patikimumu, sąžiningumu ir savo profesijos išmanymu. Tik nuolatinis įvairių kompetencijų ugdymas leidžia šį darbą dirbančiam specialistui tobulėti, kartu kelti ir kompanijos, kurioje jis dirba, lygį“, – savo pranešime teigė O. Sitnikovas.

Kaip žinoma, apsaugos darbuotojai yra tam tikrą paslaugą teikiantys specialistai. O. Sitnikovas konferencijos „Apsaugos verslo aplinka Baltijos šalyse ir Europoje“ dalyvius supažindino su B. Magnin išskiriamomis paslaugas teikiančių darbuotojų kompetencijos rūšimis. Paslaugų darbuotojams ypač svarbu mokėti bendrauti, užmegzti ir palaikyti
ryšius su skirtingais vartotojais, partneriais ir kolegomis, mokėti išklausyti ir prisitaikyti prie pašnekovo. Be to, jiems svarbi techninė kompetencija – žinių ir įgūdžių, būtinų tam tikrai profesijai, visuma.

Šios srities specialistams aktuali organizacinė (metodinė) kompetencija – gebėjimas organizuoti savo darbą: planuoti, derinti su kitais asmenimis, nustatyti prioritetus ir t. t. Paslaugas teikiantis žmogus privalo mokėti įkvėpti ir paskatinti kitus asmenis, susidoroti su stresu ir konfliktais, organizuoti kitų darbą. Jam taip pat turi būti būdinga strateginė kompetencija, kuri reiškia gebėjimą veikti kartu su kitais paslaugų teikimo sistemos dalyviais, bendradarbiauti, derėtis, prireikus – priversti veikti ir pasirinkti.

Pedagoginė kompetencija rodo paslaugas teikiančio darbuotojo mokėjimą paaiškinti, padėti suprasti, kas vyksta ir kodėl, kokios galimos įvykio pasekmės ir pan. Kognityvinė (pažinimo) kompetencija – tai darbuotojų mokėjimas mokytis, gebėjimas plėtoti kitas kompetencijas.

Vartotojo aplinkos pažinimo kompetencija – tai vartotojo veiklos arba gyvenimo sąlygų, struktūrų, įvairių procedūrų išmanymas. Nė vienas paslaugas teikiantis darbuotojas negali apsieiti be bendrosios kultūros, o tai reiškia, kad jie turi būti ne tik profesionalai, bet ir išprusę žmonės.

Kodėl apsaugos darbuotojams svarbu mokytis ir ugdyti savo kompetencijas? Toks klausimas kilo ne vienam konferencijos dalyviui. Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas O. Sitnikovas, baigdamas pranešimą, atsakymą į šį klausimą pirmiausia pagrindė praktikoje pastebimu glaudžiu ryšiu tarp žmogaus išsilavinimo ir jo kompetencijų. Išsilavinimas žmonėms suteikia galimybę kritiškai mąstyti, savarankiškai veikti, objektyviai įvertinti visuomenėje vykstančius procesus, operatyviai priimti sprendimus ir jausti atsakomybę už savo veiksmus.

Ne paslaptis, kad nuo žmogaus turimo išsilavinimo priklauso ir jo veiksmų savarankiškumas, gebėjimas atlikti pavestas sudėtingas užduotis ir galimi veiklos rezultatai.Ginklų ir apsaugos technologijų naujovės „Milipol Paris 2011” parodoje.

Šių metų spalio 18-21 d. Paryžiuje įvyko septynioliktoji tarptautinė paroda „Milipol Paris 2011”, skirta policijos pajėgų valdymui, ginkluotei, naujausiai įrangai ir technologijoms, kurios aktualios nacionaliniam saugumui. Tarptautinėje ginkluotės ir apsaugos sistemų parodoje šiemet dalyvavo ir Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos atstovai. Parodoje asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas, kuris ne tik pristatė mūsų šalyje taikomus apsaugos darbuotojų mokymo niuansus, bet vedė derybas su įvairiomis panašia veikla užsiimančiomis organizacijomis iš Prancūzijos, Anglijos, Kinijos, Turkijos, Italijos, Brazilijos ir kitų šalių.

Parodoje savo mintis išsakė Europos policijos biuro „Europol” direktoriaus pavaduotojas, Prancūzijos nacionalinės policijos komisaras Michel Quille. Anot jo, ši institucija buvo sukurta tam, kad padėtų visoms 27 Europos Sąjungos šalims apsisaugoti nuo terorizmo, rimtų tarptautinių nusikaltimų. „Europos policijos biuras nuolatos ieško naujų technologijų, kurios užkirstų kelią narkotikų ir žmonių prekybai, finansiniams nusikaltimams ir terorizmui. Tam reikalingas Europos kibernetinių nusikaltimų centras, kuris pamažu apjungia visas sąjungai priklausančias šalis. Centralizuotai veikiantis centras turi daugiau išteklių ir informacijos, kuri gali padėti išaiškinant nusikaltimus”, – sakė M. Quille išvydęs parodoje pristatytas naujausias saugumo technologijas.

Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas O. Sitnikovas grįžęs iš „Milipol Paris 2011” teigė, kad paroda buvo naudinga ne tik naujų kontaktų užmezgimui, tačiau ir Lietuvos reprezentavimui apsaugos technologijų bei apsaugos mokymo metodų taikymo srityje. „Pasauliniame kontekste kol kas dar atrodome kaip naujokai. Neturime tokių pažangių technologijų kaip kitos šalys, mūsų ginkluotė ir turima saugos technika nevisiškai tenkina esamus poreikius. Džiugu tik, kad mūsų apsaugos darbuotojų mokymo metodika yra pakankamai gero lygio”, – kalbėjo su įvairia ginkluote, apsaugos technika, šaudyklų įrangos naujovėmis renginio metu susipažinęs O. Sitnikovas.

Pasak Lietuvos apsaugos darbuotoų asociacijos prezidento, tokia organizacija Lietuvoje buvo įkurta siekiant šviesti visuomenę, gerinti apsaugos darbuotojų ir bendrovių paslaugų kokybę. Pagrindiniai organizacijos strateginiai tikslai yra vienyti Lietuvos Respublikos fizinius ir juridinius asmenis, dirbančius apsaugos paslaugų sferoje, tapti patikimu apsaugos bendrovių verslo partneriu, kaupti ir platinti žinias apie apsaugos verslo patirtį bei kelti apsaugos darbuotojų profesinio meistriškumo lygį.

„Iš apsaugos kompanijų privatūs asmenys ir verslo subjektai perka paslaugą: ramybę ir saugumą. Kiek už tai galima mokėti? Tendencija vyrauja tokia, kad žmonės linkę taupyti savo apsaugos ir ramaus miego sąskaita. Kiek mes pasiruošę mokėti už kokybišką paslaugą ir iš ko susideda ta kokybė? Neretai apsaugos kompanijos norėdamos likti patrauklios klientams savo žemomis kainomis priverstos „taupyti”: nė kiek neinvestuoja į savo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, naujos ginkluotės, technikos tobulinimą. Mes siūlome į apsaugą žiūrėti kaip į bendradarbiavimą: norint, kad suveikus signalizacijai apsaugos ekipažas atvažiuotų per 5-10 minučių, o ne per pusvalandį, reikia nepagailėti ir sumokėti realią paslaugos kainą. Tam, kad saugos tarnyba galėtų investuoti į automobilius, techniką, ginkluotę ir savo darbą atliktų nepriekaištingai. Tik taip gausite realią ir kokybišką apsaugą.”, – mintimis dalijosi O. Sitnikovas, buvęs antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovinio ir taktinio rengimo instruktorius.

Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidento teigimu, užsakovai turėtų iš apsaugos tarnybų reikalauti kokybiškos apsaugos, o ne jos imitavimo. Rinkdamiesi paslaugą, ieškoti gerų šios srities specialistų, kurie išmanytų savo darbą. „Kadangi, mūsų šalis yra maža, ginklų ir techninių resursų mes neturime tiek, kiek didžiosios valstybės, tad, privalome nuolatos kelti apsaugos srityje dirbančių žmonių kompetenciją. Dažnai saugos tarnybose dirba tik 2 savaičių privalomus mokslus baigę žmonės. Per tiek laiko neįmanoma paruošti gero apsaugos darbuotojo. Jie darbo metu nuolat susiduria su situacijomis, kuriose reikia įvertintinus rizikas priimti teisingą sprendimą, o tai nėra lengva. Darbo rutina, monotoniškumas, dėmesio išlaikymas, nuolatinės parengties būsenos palaikymas reikalauja daug organizmo resursų. Šiandieniniams apsaugininkams dažnai trūksta ne tik žinių, supratimo, kaip teisingai elgtis įvairiose situacijose, bet ir psichologinio pasirengimo, kultūros”, – sakė O. Sitnikovas. Anot jo, į apsaugą reikia žiūrėti daug atsakingiau. Dėl šios priežasties prieš porą metų VšĮ „Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre” pradėta 2 metus trunkanti apsaugos darbuotojų rengimo programa, kuri patvirtinta LR Švietimo ministerijoje ir pripažinta LR Vidaus reikalų ministerijos.

Praktiniai užsiėmimai modeliuojant situaciją su pažeidėjais

2011 m. Birželio 15 d. vyko seminaras, skirtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnams. Praktinį seminarą organizavo ir vedė Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas Olegas Sitnikovas. Seminare dalyvavo Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos, Jonavos, Raseinių, Jurbarko rajonų agentūrų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai.

Praktinių užsiėmimų ir mokymų metu buvo nagrinėjamos ir analizuojamos įvairios kritinės situacijos ir galimos pažeidėjų ir pareigūnų reakcijos į jas. Buvo aptartas ir pademonstruotas priėjimas prie pažeidėjo, distancijos įvertinimas, psichologinės ir fizinės prievartos rūšys bei jų panaudojimas. Buvo mokinama kaip sulaikyti pažeidėją, panaudoti specialiąsias priemones ir kovinius veiksmus, kaip apieškoti sulaikytą asmenį. Taip pat buvo pademonstruotas asmens sulaikymas, jį ištraukiant iš automobilio. Kiekvienas galėjo pasitreniruoti naudojant savigynos veiksmus prieš asmenį puolantį peiliu ar grąsinatį pistoletu, šautuvu. Buvo modeliuotos įvairios situacijos, kuriose imituotas kėsinimasis į pareigūno tarnybinį ginklą. Aptartos ir analizuotos tarnybinio ginklo panaudojimo taisyklės.

Būsimieji apsaugos darbuotojai laikė kvalifikacinį praktikos egzaminą

2011 m. Birželio 10 dieną VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre (toliau – Centras) apsaugos darbuotojo mokymo programoje besimokantys mokiniai laikė svarbų kvalifikacinį praktikos egzaminą. Jo metu apsaugininkai įrodė, kad Centre ruošiami puikūs šios srities profesionalai.

Egzamino metu buvo patikrintos įvairios kompetencijos. Apsaugininkai turėjo pademonstruoti, kaip geba saugoti asmenis, patalpas, teritorijas ir jose esantį turtą. Patikrinti ir gebėjimai užtikrinti masinių renginių saugumą, veiksmus derinant su policijos ir specialiųjų tarnybų pareigūnais. Būsimieji apsaugininkai taip pat turi mokėti naudoti fizinę prievartą, specialiąsias priemones, šaunamuosius ginklus, užtikrinti saugų turto pervežimą bei teikti pagalbą ekstremaliųjų situacijų atvejais.

Kompetentingi ir tikri savo srities žinovai moko būsimuosius apsaugininkus. Tarp jų ir Olegas Sitnikovas – Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos prezidentas, kurio iniciatyva Centre pradėti rengti kvalifikuoti apsaugos darbuotojai.

Šiemet mokslus Centre baigiantys apsaugininkai galės didžiuotis jų kvalifikaciją, kompetencijas bei įgūdžius liudijančiais Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išduodamais profesinio mokymo diplomais, kurie bus įteikti birželio 16 dieną. Įvairiose saugos firmose dirbantiems apsaugininkams diplomas taps ne tik geriausiu jų profesionalumo įrodymu, bet ir padės išlikti bei sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje.

Besimokantiems apsaugos darbuotojo mokymo programoje taip pat sudaryta galimybė įgyti tarptautinius europinius Tarptautinės švietimo asociacijos (International Education Society, sutrumpintai – IES) sertifikatus, kurie gali būti išversti į įvairias kalbas. Tai tik paliudija, kad ši mokymo programa yra stipri ir atitinka šiuolaikiškus tarptautinius reikalavimus.

Šiemet apsaugos darbuotojo mokymo programą baigė apsaugininkai iš šių saugos firmų: UAB „Jungtis“, UAB „Likurgas“, UAB „Helisota“, UAB „Eurocash1“, UAB „Sankcija“, UAB „Saugva“, UAB „Rimi Lietuva“, UAB „Budrus sakalas“, UAB „Aldigus“, UAB „Kauno aikštelė“, UAB „Sanitex“. Jie pirmieji Lietuvoje taps kvalifikuotais apsaugos darbuotojais.

Kiekvienais metais ši profesija sulaukia vis didesnio susidomėjimo, nes Lietuvoje, vieninteliame mūsų Centre, galima įgyti apsaugos darbuotojo kvalifikaciją. Priėmimas mokytis apsaugos darbuotojų mokymo programoje vyks visą vasarą, tad visi trokštantys įgyti kvalifikaciją kviečiami atvykti į Centrą su reikalingais dokumentais. Reikalavimai šią specialybę įgijusiems žmonėms ateityje tik augs, tad didesnės perspektyvos atsivers tiems, kurie turės pripažintą kvalifikaciją. Tad pats metas pamąstyti apie galimybes tobulintis arba įgyti naują ir paklausią profesiją.

VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro informacija