Pradžia

LIETUVOS APSAUGOS DARBUOTOJŲ ASOCIACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 • vienyti Lietuvos Respublikos fizinius ir juridinius asmenis, kurių darbas susijęs su žmonių ir organizacijų turto apsauga;
 • skatinti savo narių profesinio meistriškumo augimą, keičiantis patirtimi;
 • rinkti ir kaupti žinias apie apsaugos patirtį, taktiką, naujoves;
 • vienyti ir koordinuoti Asociacijos narių žinias, veiksmus ir pastangas tobulinant ir plėtojant apsaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
 • skirti didelį dėmesį apsaugos darbuotojų psichologiniam pasiruošimui, darbo kultūrai bei teikiamų paslaugų kokybei;
 • rengti verslo rizikos valdymo, nusikaltimų bei netekimų prevencijos programas ir siekti jų visapusiško įgyvendinimo;
 • teikti konsultacijas bei metodinę pagalbą organizuojant bei tobulinant apsaugą;
 • dalyvauti vietiniuose bei tarptautiniuose renginiuose, projektuose bei programose, skleisti mokslo pasiekimus ir praktikos patirtį;
 • organizuoti treniruotes, varžybas, stovyklas bei kitus įvairius renginius apsaugos darbuotojams, jų šeimų nariams bei kitiems žmonėms;
 • bendradarbiauti su psichologinėmis tarnybomis ir specialistais, ruošiant apsaugos darbuotojus;
 • dalyvauti diskusijose, susitikimuose, apklausose ir kituose renginiuose, kurie gali padėti kelti apsaugos darbuotojų meistriškumą, profesionalumą, žinių lygį apsaugos užtikrinimo srityje;
 • efektyvinti esamų sportinių bazių ir spec. patalpų naudojimą, reikalingų apsaugos darbuotojų kvalifikacijai kelti;
 • apibendrinti ir skleisti sukauptą Asociacijos veiklos patirtį;
 • prisidėti prie Lietuvos Respublikos valstybinės kūno kultūros ir sporto, socialinės, švietimo, mokslo, kultūros plėtros programų vykdymo.