Asociacija

SAVO TIKSLAMS IR UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI ASOCIACIJA VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS :

 • Atstovauja ir gina Asociacijos narių teises ir teisėtus interesus santykiuose su valstybės valdžios valdymo institucijomis bei organizacijomis visais klausimais;
 • Teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybės institucijoms dėl Asociacijos narių teisėtų interesų įgyvendinimo;
 • Organizuoja, vykdo ir finansuoja varžybas bei kitus renginius;
 • Organizuoja bei rengia teorines ir praktines konferencijas, seminarus, parodas apsaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais;
 • Organizuoja mokymo, kvalifikacijos kėlimo kursus, treniruotes;
 • Plėtoja ryšius su visuomene, skleidžia palankią informaciją apie Asociaciją radijo, televizijos ir spaudos pagalba;
 • Bendradarbiauja su panašia veikla užsiimančiomis Asociacijomis, klubais, įmonėmis bei organizacijomis;
 • Teikia siūlymus rengiant sporto, socialinę, švietimo, mokslo, kultūros plėtrą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
 • Populiarina kūno kultūrą, spec. parengimą ir sportą šalyje bei už jos ribų;
 • Dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, siekia tapti jų nare.

Specialistai

Asociacijos organizuojamus kursus veda Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos ekspertai, tarptautinę kvalifikaciją turintys instruktoriai.

Narystė

 • Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys.
 • Nariai į Asociaciją priimami Asociacijos valdybos sprendimu, pateikus rašytinį prašymą Asociacijos Valdybai su pasižadėjimu laikytis Asociacijos įstatų.